תנאי שימוש

הסכם שימוש בתכני האתר
1. כללי:
1.1. ברוכים הבאים לאתר ” סימוטסט “.
1.2. האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת סימוטסט (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).
1.3. השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:”הסכם השימוש”).
1.4. כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.
1.5. בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח “גולש” או “משתמש” הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.
1.6. בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
1.7. במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
1.8. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.
1.9. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.
1.10 הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר סימוטסט בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר סימוטסט באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של סימוטסט לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה באם תינתן.
1.11 הנך רשאי להשתמש באתר סימוטסט למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר סימוטסט, לרבות באתר אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
1.12 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר סימוטסט. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר סימוטסט.
1.13 אין להציג תכנים מאתר סימוטסט בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
1.14 אין להציג תכנים מאתר סימוטסט בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
1.15 סימוטסט רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי סימוטסט בעניין זה.
1.16 הוראות ההסכם דנן אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
1.17 סימוטסט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר סימוטסט ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את סימוטסט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
1.18 הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מאתר סימוטסט ללא אישור מראש ובכתב של סימוטסט בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרם שעצם הטמעת
הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג’ לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. סימוטסט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סימוטסט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. סימוטסט רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי סימוטסט בעניין זה. סימוטסט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתר סימוטסט. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את סימוטסט בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
1.19 הפרטים, לרבות שם המשתמש והסיסמה שבחרת, הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לצד שלישי אחר, הנך מתחייב לשמור בסודיות פרטים אלה (ככל שפרטיך הועברו לצד אחר אנא עדכן את סימוטסט באופן מיידי), כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטים אישיים של משתמש אחר. סימוטסט תראה אותך כאחראי לכל פעולה שתבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרת ובכל מקרה, סימוטסט לא תישא בשום אחריות לשימוש שיעשה בפרטים מכל סיבה שהיא וגם במקרה שצד שלישי יעשה בהם שימוש ללא הסכמתך.

2. תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי:

2.1. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר סימוטסט תיעשה על אחריותך בלבד.
2.2. באתר סימוטסט תמצא תכנים בנושא מבחני הנהיגה (טסט) לקבלת רישיון ממשרד הרישוי. מקורם של התכנים הללו במערכת סימוטסט.

3. קניין רוחני:

3.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר סימוטסט בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם הינן של סימוטסט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לסימוטסט להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מסימוטסט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי סימוטסט לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרם.
3.2. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
3.3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

4. אחריות סימוטס:

4.1. התכנים באתר סימוטסט ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סימוטסט בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר סימוטסט.
4.2. השימוש באתר סימוטסט ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה
4.3. ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר סימוטסט אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב או של ספק התוכן. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר סימוטסט, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
4.4. סימוטסט אינה מתחייבת ששירותי אתר סימוטסט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי/שרתי סימוטסט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל סימוטסט או אצל מי מספקיה.
4.5. כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים “כפי שהם” ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, שלמותם, רמת העדכון שלהם, התאמה לתכלית מסוימת ואטרקטיביות המחיר שבו הם מוצעים ואין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו כלפיך. לפיכך, סימוטסט לא תהא אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם לך כתוצאה מהחלטות ו/או פעולות ו/או הסתמכות על השירותים ו/או המידע שיוצג באתר.
4.6. יתכן ונפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכדומה במידע ובתכנים שיוצגו באתר, על כך אנו מתנצלים ונעשה את מירב המאמצים למנוע תקלות אלה, אך למרות זאת סימוטסט לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך נוכח טעויות אלו.

5. שינויים באתר ובהסכם השימוש :

5.1. סימוטסט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובהסכם שימוש זה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה ובשינויים הקשורים למבנה ה”טסט”. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סימוטסט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית סימוטסט להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. סימוטסט תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירות תחזיק סימוטסט את החומר הכלול באתר סימוטסט למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

6. אופן השימוש בשירותי האתר:

6.1. האתר הנו אתר בעל תוכן מעין לימודי למבחן הנהיגה של משרד הרישוי (“טסט”) ברשת האינטרנט.
6.2. האתר מרכז עבור גולשי האתר תכנים המועברים באמצעות שידור וידאו מוקלט בהתאם לשיקולי הנהלת האתר בתחומים ובנושאים לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
6.3. כל החומר הלימודי הנמצא באתר פותח ע”י הנהלת האתר והיא בעלת זכות הקניין בתכנים אלו אלא אם נאמר במפורש אחרת.
6.4. שימוש בתכני האתר מותנה ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר.
6.5. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש בתכני האתר. תוקפו של הרישיון מוגבל בזמן, בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
6.6. מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
6.7. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
6.8. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות לימוד אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.
6.9. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי לימוד ו/או עשיית רווח.
6.10. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש בעניין רכישת חבילת לימוד באמצעות האתר, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

7. תשלום ומסירת פרטי חיוב:

7.1. שימוש בחלק ממדורי האתר דורש תשלום בהתאם לפירוט המופיע לצד התכנים המוצעים.
7.2. במעמד רכישת רישיון השימוש בחבילת ההדרכה המוצעת יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב / כרטיס האשראי. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו במעמד ההרשמה בסכום השווה לחבילה אותה רכש המשתמש.
7.3. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך מתן רישיון שימוש בתכני האתר.
7.4. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.

8. ביטול עסקה:

8.1. בהרשמתך לאתר זה הנך מצהיר כי לא תהיה רשאי להורות על ביטול חיוב בכרטיס האשראי אלא בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986.
8.2. בנוסף, לא תהיה אפשרות לבטל עסקה אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א- 1981.

9. אבטחת מידע:

9.1. סימוטסט נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם סימוטסט אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות סימוטסט ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר.
9.2. לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט סימוטסט ו/או מי מטעמה עקב חדירה ו/או שיבושים כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט סימוטסט במקרים כאלה כאמור. הינך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי סימוטסט ו/או מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.
9.3. בגלישתך באתר הינך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר.

10. קישורים לאתרים נוספים:

10.1. סימוטסט תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרם נוספים אשר אינם באחריות סימוטסט ואינם מהווים תמיכה ו/או המלצה של סימוטסט באמור בהם. סימוטסט תהא רשאית לשנות קישורים אלה בכל עת.
10.2. סימוטסט אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים באתרם להם יש קישורים באתר ועל הקישורים עצמם, שכן אתרם אלה לא נערכו על ידי סימוטסט ואינם בבעלותה ו/או באחריותה.
10.3. סימוטסט לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרם אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך.

11. שיפוי

11.1. הנך מתחייב לשפות את סימוטסט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר סימוטסט.

12. סמכות שיפוט:

12.1. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
12.2. סמכות השיפוט הבלעדית לכל הליך משפטי בעניין סימוטסט תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ובהצלחה במבחן הנהיגה.

אנו מכבדים את פרטיותך